Generelle dart regler
Spillerne kan medbringe deres egne darts.
Højest tilladte længde er 305 mm,
og højest tilladte vægt er 50 g.
Hver dart skal have en genkendelig
spids samt stang og flight.
Spillerne har ret til at bede om en kontrol
af dartskivens højde over gulvet samt
afstand fra kastelinien til skiven.
Alle spillere eller hold skal holde
sig til spillereglerne.
Enhver spiller eller hold, der overtræder
spillereglerne, kan udsættes for
diskvalifikation.

I lokaler, hvor der afvikles kampe, skal der
være en temperatur på minimum
18 grader Celsius.
Spillestedet kan kun godkendes
til afvikling af kampe, hvis:
1. Der - i hele banens bredde - er mindst
61 cm fri plads bag kastelinien.
2. Skiven placeres således at centrum er
mindst 61 cm fra banens sider.
3. Banen er mindst 150 cm bred.
Hvor to baner støder op til hinanden, - kan
det dog accepteres, at de to baners
samlede bredde nedsættes til 272 cm,
- hvis der er mindst 150 cm mellem
centrumaf de to skiver.
4. Loftshøjden i hele banens udstrækning
er mindst 210 cm.

Alle dart skal kastes med og fra hånden.
Alle kast består af tre dart, der kastes en ad
gangen, med mindre et sæt eller en kamp
afsluttes på mindre end tre dart.
Dart, der ikke sidder fast i skiven, eller dart,
der falder ud af skiven, kan ikke kastes om.
En dart er kastet, når den har forladt
kastehånden og bevæget sig mere end
61 cm i kastets retning.
En sådan dart kan ikke kastes om.


START OG AFSLUTNING:
Alle sæt i alle kampe spilles uden start på
double, men med afslutning på double.
Hvis man mangler 50 for at afslutte en kamp
eller et sæt, så tæller "Bull" for double 25.
Bust-reglen træder i kraft, hvis en spiller
scorer mere end der kræves for at afslutte.
I så tilfælde tæller scoren ikke, og spilleren
bliver stående på den score han/hun havde
tilbage efter modstanderes sidste kast.
"Lukket" angives af dommeren og er kun
gyldigt, hvis de dart der er kastet, bliver
siddende til kasteren har trukket dem ud.
Enhver dart kastet ved en fejltagelse af en
spiller efter at have scoret den afsluttende
double, tæller ikke, da sættet eller kampen
er forbi med den afsluttende double.

SCORING:
En dart kan kun score point, hvis spidsen af
darten sidder i eller rører ved dartskivens
overflade, inden for den ydre double-wire.
Scoren tæller fra den side af wiren,
hvor spidsen går ind og forbliver
eller rører dartskiven.
Dart skal trækkes ud af skiven af kasteren,
men først efter at dommeren har opråbt
og markeret scoren.
En protest over en markeret score, efter
at darten eller dartene er trukket ud,
tages ikke til følge.
Alle scorer og subtraktioner skal checkes
af dommeren, tavleføreren og spilleren
efter hvert kast.
Scoringen skal være noteret inden næste
spiller begynder sit kast.
Alle anmodninger om at checke de anførte
scorer og subtraktioner skal foretages
inden spillerens eller holdets næste kast.
Det er ikke tilladt dommeren eller
tavleføreren at sige, hvilken double der
mangler for at kunne afslutte (f.eks.: "der
mangler 32" - ikke "double 16").

Den resterende score skal vises på en tavle
eller lignende klart og tydeligt foran
spilleren og dommeren.
Den første spiller eller det hold, der
reducerer scoren til 0 (nul) med sidst
tællende dart i et doublefelt har vundet
sættet eller kampen.

Dommeren skal optræde som mægler i alle
tvivlsspørgsmål, der har med disse
spilleregler at gøre, og om nødvendigt
konsultere spillerne og andre officials, før
der annonceres nogen beslutning.

Det hævede kastested skal være mindst
3,8 cm højt og mindst 61 cm langt.
Det anbringes således, at der er 237 cm
fra bagkanten af kastestedet til den linie
der fra forsiden af dartskiven
projekteres vinkelret ned på gulvet.
Det diagonale mål fra bagkanten af
kastestedet til centrum af Bull
skal være 293 cm.
Under spillet må ingen overtræde
kastestedet, ej heller må spilleren, der
kaster en dart, have fødderne i nogen
anden position end bag kastestedet.
En spiller, der ønsker at kaste sine dart
fra den ene eller den anden side af
kastestedet, må anbringe sine fødder bag
en imaginær forlængelse af kastestedet.
Enhver dart, der er kastet samtidig med
at kastestedet eller dennes imaginære
forlængelse overtrædes, tæller ikke
som scoring.


SPILLET:
I alle spilleformer begyndes med 501, med
mindre andet tydeligt er blevet annonceret.
Hver kamp spilles normalt bedst af fem sæt.
Flere eller færre sæt, eller en kamp
bestående af et antal enkeltkampe
kan forekomme.
Dette skal dog på forhånd
annonceres tydeligt.
I turneringskampe starter spillerne i den
rækkefølge der er angivet på kampsedlen.
Hver spiller kaster tre dart.
Resultatet (scoren) er den sammenlagte
værdi af alle tre dart.
Den samlede score trækkes fra
på pointtavlen.
Før kampen udnævnes en tavlefører.
Det er tavleføreren der afgør alle
tvivlsspørgsmål evt. ved hjælp af
stævneledelsen, eller, i forbindelse med
turneringskampe, ved hjælp af
holdkaptajnerne.
En spiller kan straks efter en hændelse
nedlægge protest mod en afgørelse.
Protesten skal afgives til
stævneledelsen/holdkaptajnerne,
der så afgør protesten.
Tavleføreren skal oplyse en spiller om
(når denne retter forespørgsel om det), hvor
meget spilleren mangler, men han må ikke
oplyse om, hvordan de resterende
point kan opnås.

Tavleføreren må ikke berøre dartene.
Kasteren skal selv fjerne disse, når
tavleføreren har registreret scoren.
En kamp eller et sæt er slut, når det antal
point vedkommende spiller mangler, er
opnået med en double som sidst
tællende dart.
Hvis tavleføreren i slutspillet
(mellem 0 og 170 resterende point),
giver forkert oplysning om det
resterende antal point, og spilleren
kaster en dart i tillid til det
opgivne tal, tæller kastet, og trækkes
fra det af tavleføreren oplyste tal.
Det samme gør sig gældende, hvis
spilleren kaster i tillid til det der står på
pointtavlen, og det senere viser sig at
være forkert.
Påviselige fejl under nedspillet skal
dog rettes.
Ingen dart må fjernes eller rettes på skiven,
før den sidst tællende dart er kastet.
Under spillet må ingen spiller modtage
råd og vejledning fra andre. I double er
det dog tilladt fra makkeren.
Ingen spiller må under kampen rette
på skiven, men skal, hvis skiven
hænger skævt, bede tavleføreren
rette/kontrollere skiven.

Enhver spiller tillades at kaste seks dart
på kampbanen inden kampens start.
Det er ikke tilladt at træne på ubenyttede
baner, efter at kampen er startet.
Der tillades ikke andre personer på
kampbanerne end dommeren, tavleføreren
og de pågældende spillere.
Kun dommeren og tavleføreren tillades at
stå foran en spiller, der kaster sine dart.
Sådanne officials må kun bevæge sig
minimalt.
En spillers modstandere skal stå mindst
61 cm bag spilleren ved kastestedet.
Under spillet skal alle spillere være stille,
og kun spilleren ved kastestedet
må tale til dommeren.
En spiller ved kastestedet tillades at spørge
dommeren om, hvor meget der er scoret,
eller hvad der mangler på ethvert
tidspunkt under kastet.
Enhver protest skal indgives til dommeren
eller holdkaptajnen på det tidspunkt,
hvor den hævdede overtrædelse af
spillereglerne finder sted, og afgørelse
skal træffes på stedet.
En senere indgivet protest vil ikke blive
taget til følge.


UTILBØRLIG OPTRÆDEN.
Kaste en dart efter man har "bustet".
Forsøge at distrahere en modstander med
snak, bevægelser, lyde, m.m.
Forsøge på ikke at udføre sit bedste.
Ikke at udøve dartsporten under
hensyntagen til de gældende love
og bestemmelser.
Tavleføreren kan ved utilbørlig optræden
give en eller flere henstillinger,
eller i grove eller gentagelsestilfælde
diskvalifikation.
Henstillinger samt diskvalifikation af en
spiller skal straks efter kampen meddeles
turneringsledelsen.